Home » Regulamin

Regulamin

I. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Myślnik Kreatywna Edukacja, zwanym dalej Myślnik oraz prawa i obowiązki Ucznia.

II. Definicje

Umowa – umowa o świadczenie Usług Edukacyjnych zawierana przez Myślnik z Klientem.

Usługi Edukacyjne – oferowane przez Myślnik w formie korepetycji indywidualnych lub grupowych, kursów i warsztatów.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, z którą Myślnik zawiera Umowę – Rodzic lub Opiekun Ucznia.

Uczeń – odbiorca Usług Edukacyjnych świadczonych przez Myślnik na podstawie Umowy, faktyczny uczestnik zajęć. W przypadku, gdy odbiorcą Usług Edukacyjnych świadczonych przez Myślnik na podstawie Umowy jest Klient, Klient występuje w podwójnej roli: Ucznia i Klienta.

Korepetycje indywidualne – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów indywidualnie zajęcia z wybranych przedmiotów.

Korepetycje grupowe – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia z wybranych przedmiotów w grupach 2-4 osobowych.

Kursy – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia z wybranych przedmiotów w grupach 4-8 osobowych, których celem jest przygotowanie Uczniów do odpowiednio, egzaminu gimnazjalnego lub matury.

Warsztaty – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia kreatywne w grupach 4-8 osobowych.

Wakacje/Ferie z Myślnikiem – zorganizowana forma spędzania czasu dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat prowadzona w grupach nie większych niż 8 osób, połączona ze świadczeniem Usług Edukacyjnych.

Nauczyciel/Instruktor – osoba zatrudniona przez Myślnik i prowadząca zajęcia z Uczniami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje adekwatne do przedmiotu prowadzonych zajęć.

Zajęcia – wykłady z przedmiotów zamówionych przez Klienta na podstawie Umowy, prowadzone zasadniczo w blokach jednogodzinnych (60 minut) lub dwugodzinnych (120 minut).

Teren placówki – teren lokalu, w którym znajduje się Myślnik i gdzie są prowadzone Zajęcia.

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty według obowiązującego cennika (płatność z góry za wyznaczony okres). W razie znaczących opóźnień w opłatach Myślnik zastrzega prawo do odmowy Uczniowi uczestnictwa w zajęciach.
 2. Zasady uczestnictwa w zajęciach i grafik zajęć mogą podlegać zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które określa umowa i niniejszy regulamin.
 3. W zależności od ustaleń poczynionych w umowie, zajęcia odbywają się na terenie placówki Myślnik, na terenie szkoły lub w domu ucznia.
 4. Biuro Myślnika pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00, a w soboty od godziny 9:00 do 14:00.
 5. Myślnik zapewnia, że nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie zajęć posiadają kwalifikacje odpowiadające ich specyfice.
 6. W przypadku absencji nauczyciela Myślnik jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Klientów i/lub Uczniów o odwołaniu zajęć (nie więcej niż dwa razy w trakcie semestru). Zajęcia te zostaną odrobione pod koniec okresu rozliczeniowego.
 7. Uczeń/Klient może odwołać zajęcia maksymalnie 2 razy w semestrze (wrzesień-styczeń, luty-czerwiec). Uczeń/Klient zobowiązany jest do poinformowania Myślnika o swojej nieobecności najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkowało odliczeniem należności za dane zajęcia.
 8. W przypadku odwołania zajęć dla całej grupy, zajęcia te zostaną odrobione na końcu okresu rozliczeniowego.
 9. Absencja ucznia na zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem Umowy.
 10. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, podczas którego nadal obowiązuje płatność za zajęcia.
 11. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć.
 12. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających w trakcie zajęć. Uczniowie w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających mogą być wykluczeni z uczestnictwa w Zajęciach.
 13. Myślnik nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Terenie Placówki.
 14. Pod warunkiem telefonicznego odwołania zajęć indywidualnych do 24 godzin przed ich rozpoczęciem, zajęcia nie przepadają, a przechodzą na koniec okresu rozliczeniowego.
 15. Przy zawieraniu umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania Myślnika o planie lekcji/ dostępności obowiązujących Ucznia w danym roku (semestrze) szkolnym. Klient jest zobowiązany informować Myślnik niezwłocznie o zmianach lub aktualizacji tego planu, w szczególności gdy z tymi zmianami związana byłaby konieczność ustalenia nowego grafiku.
 16. Myślnik udostępnia uczniom podstawowe materiały do zajęć. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji zajęć zachodzi konieczność nabycia przez uczniów materiałów, klient jest zobowiązany do ich nabycia na własny rachunek. Klient jest informowany z wyprzedzeniem o konieczności zakupu dodatkowych materiałów, których posiadanie jest przewidziane w ramach prowadzonych zajęć.

IV. Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają zajęcia są przydzielani do grup według kategorii wiekowych lub na podstawie zakresu wiedzy, jaką posiadają i chcą zdobywać.
 2. Obecność Ucznia na zajęciach jest każdorazowo odnotowywana na liście obecności, która jest udostępniana na życzenie Ucznia lub Klienta.
 3. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku naruszenia przez niego w sposób rażący postanowień umowy lub regulaminu, jeżeli uniemożliwia nauczycielowi normalne prowadzenie zajęć lub działa na niekorzyść innych uczniów, a także gdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie innych osób zgromadzonych na terenie placówki. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach na skutek decyzji nauczyciela lub dyrektora. Jeżeli zachowanie ucznia ma charakter powtarzalny i pomimo upomnień nie ustaje, a umowa nie stanowi inaczej, Myślnik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, na podstawie której są świadczone usługi edukacyjne na rzecz ucznia, ze skutkiem natychmiastowym i bez przysługującego zwrotu uiszczonych opłat.
 4. W przypadku wystąpienia nadmiernej absencji Ucznia na zajęciach, Klient jest o tym fakcie niezwłocznie powiadamiany.
 5. Uczeń/Klient ma prawo i jest zachęcany do zgłaszania do nauczycieli oraz przedstawicieli Myślnika postulatów i wniosków, zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.
 6. Klient ma prawo uzyskać telefoniczną bądź pisemną informację od Myślnika o postępach swoich podopiecznych.
 7. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawuje Klient. Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nie przeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących oraz stosowania się do poleceń nauczyciela lub dyrektora Myślnika.