Home » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN OGÓLNY

dotyczący korepetycji i kursów językowych

Przestrzeganie poniższych zasad umożliwia wydajne i satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczności Myślnika, wliczając w to Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

 

OBOWIĄZKI MYŚLNIKA

 1. Myślnik Kreatywna Edukacja zobowiązuje się do:
 • świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie,
 • zatrudniania doświadczonych Nauczycieli (w tym Native English Speakers) i Instruktorów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w czasie zajęć,
 • sprawowania pieczy nad Uczniem,
 • utrzymywania stałego kontaktu z Rodzicem i informowania o postępach Ucznia,
 • indywidualnego podejścia do każdego Ucznia.
 1. Biuro Myślnika pracuje od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a w soboty od godziny 9.00 do 16.00.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA/UCZNIA

 1. Uczeń/Klient ma prawo i jest zachęcany do zgłaszania Nauczycielom oraz przedstawicielom Myślnika postulatów i wniosków zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych związanych ze świadczonymi przez Myślnik usługami.
 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego stawiania się na zajęciach. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawuje Klient (Rodzic bądź Opiekun prawny). Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nieprzeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących oraz stosowania się do poleceń Nauczyciela.
 3. W przypadku zajęć online Klient zobowiązuje się do zapewnienia wymaganego do przeprowadzenia takich zajęć sprzętu (działający komputer, laptop, smartfon z dostępem do Internetu, mikrofonem, kamerą i głośnikami). Uczeń zobowiązany jest do dostępności online o umówionej godzinie. W razie braku zgłoszenia się ucznia lekcja traktowana będzie jako zrealizowana.
 4. Prośby o zmianę trybu lekcji należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Umowa pomiędzy Klientem a Myślnikiem dotycząca świadczonych przez Myślnik usług zostaje zawarta na okres określony.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, podczas którego nadal obowiązuje płatność za zajęcia. Wypowiedzenie składa się e-mailem (kontakt@myslnik.edu.pl). Za datę doręczenia wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania e-maila. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się 1. dnia miesiąca następującego po otrzymaniu e-maila.
 3. Przedłużająca się i niezgłaszana absencja ucznia na zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy.
 4. Klient może odwołać zajęcia maksymalnie 2 razy w semestrze (wrzesień-styczeń oraz luty-czerwiec).
 5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności WYŁĄCZNIE poprzez platformę DASH do godziny 24.00 dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia.
 6. Niezgłoszenie nieobecności traktowane jest jako zajęcia, które się odbyły.
 7. W razie znaczących opóźnień w opłatach Myślnik zastrzega sobie prawo do odmowy Uczniowi uczestnictwa w zajęciach.
 8. Organizacja uczestnictwa w zajęciach (np. stacjonarnie/online) i ustalony grafik zajęć mogą podlegać zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez obie strony, tj. Klienta oraz Myślnik, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. W przypadku absencji nauczyciela Myślnik jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Klienta i/lub Ucznia o odwołaniu zajęć (nie więcej niż 2 razy w trakcie semestru). Zajęcia te mogą zostać odrobione.

 

PŁATNOŚCI

 1. W momencie zapisu Klient zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 35 zł.
 2. Ustalona bądź wynikająca z liczby odbytych zajęć miesięczna opłata za zajęcia winna być uiszczana do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca. Wysokość opłaty dostępna jest w systemie DASH, jak również przekazywana drogą smsową.
 3. Wpłaty można dokonać bezpośrednio do kasy Myślnika (gotówka) lub przelewem na nr konta: 47 1020 2892 0000 5502 0631 7459(Myślnik Kreatywna Edukacja).
 4. W wypadku braku skuteczności przesyłanych przypomnień o opłatach w wiadomości smsowej Myślnik prześle na adres e-mail pisemny monit z Kancelarii Adwokackiej. Koszt monitu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) zostanie dodany do zobowiązań Klienta.
 5. Brak reakcji Klienta lub bezskuteczność przesłanych informacji o płatnościach będą przyczyną skierowania sprawy do Kancelarii Prawnej celem windykacji należności. Koszty windykacji zostaną poniesione przez Klienta.
 6. W przypadku zmiany liczby Uczniów w grupie Myślnik zastrzega sobie prawo do zmiany ceny według aktualnych stawek w cenniku po konsultacji z Klientem.

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

dotyczący WARSZTATÓW CYKLICZNYCH (np. kulinarnych, klockowych, krawieckich, kreatywnych itp.)

 1. Zapis na wybrane warsztaty odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Potwierdzenie rezerwacji miejsca następuje po dokonaniu przez Klienta płatności.
 2. Rezygnacja z warsztatów może nastąpić najpóźniej 3 dni przed planowaną datą warsztatów. Podyktowane jest to koniecznością planowania i zakupu materiałów potrzebnych do zajęć dla konkretnej liczby dzieci. Przy rezygnacji najpóźniej 3 dni przed warsztatami zwracana jest pełna kwota, istnieje również możliwość przeniesienia opłaty na kolejne zajęcia. Przy rezygnacji później niż 3 dni przed zajęciami opłata nie będzie zwracana.
 3. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do poszanowania sprzętów i materiałów wykorzystywanych podczas realizacji zajęć, jak również do przestrzegania wskazówek Instruktorów dotyczących bezpieczeństwa oraz prawidłowego korzystania z dostępnych sprzętów i materiałów.
 4. Rodzice lub opiekunowie Dzieci młodszych uczestniczących w warsztatach zobowiązani są do punktualnego odbierania ich po zajęciach.

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 dotyczący ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH SP 43

 1. Wszystkie nasze zajęcia opierają się na filozofii łączenia nauki z zabawą. Zapewniamy przestrzeń do rozwoju w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
 2. Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.00 w Myślnik CORNER (godziny dostosujemy do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych w szkole).
 3. Cena dla uczniów SP 43: 40 zł (regularna cena: 50 zł). W opłatę wliczone są warsztaty, opieka Instruktorki, lekki poczęstunek oraz wszystkie materiały potrzebne do zajęć.
 4. Minimalna liczba uczestników: 5, maksymalna liczba uczestników: 12.
 5. Dzieci są przyprowadzane i odprowadzane do/z Myślnik CORNER przez pracowników świetlicy szkolnej SP 43. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozostawienie w szkole UPOWAŻNIENIA.
 6. Uczestników zajęć obowiązują generalne zasady ODWOŁAŃ ZAJĘĆ obowiązujące w Myślniku, tj. możliwość odwołania do godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym mają odbyć się zajęcia, maksymalnie 2 razy w ciągu semestru. Nieobecność na zajęciach nie oznacza ich odwołania. W razie nieobecności więcej niż 2 razy w semestrze zajęcia będą doliczone do puli zajęć płatnych za dany miesiąc.
 7. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do poszanowania sprzętów i materiałów wykorzystywanych podczas realizacji zajęć, jak również do przestrzegania wskazówek Instruktorów dotyczących bezpieczeństwa oraz prawidłowego korzystania z dostępnych sprzętów i materiałów.

 

RODO

Administratorem danych osobowych uczestników jest Myślnik Kreatywna Edukacja, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków, NIP 6792732666. Dane osobowe będą przetwarzane dla wewnętrznych celów administracyjnych. Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom świadczącym opiekę nad uczestnikami zajęć (opiekunowie, nauczyciele, instruktorzy) oraz pracownikom administracyjnym Myślnik Kreatywna Edukacja. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie monitorowania i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz obowiązujące regulacje prawne. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zapisu na zajęcia.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Myślnik Kreatywna Edukacja, tel. 504-333-153, e-mail: kontakt@myslnik.edu.pl.