Home » Regulamin

Regulamin

Część I. Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Myślnik Kreatywna Edukacja, zwanym dalej Myślnik.

§ 2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe terminy będą definiowane w następujący sposób:

Umowa – umowa o świadczenie Usług Edukacyjnych zawierana przez Myślnik z Klientem.

Usługi Edukacyjne – oferowane przez Myślnik w formie korepetycji indywidualnych lub grupowych, kursów i warsztatów.

Klient – osoba fizyczna, z którą Myślnik zawiera Umowę.

Uczeń – odbiorca Usług Edukacyjnych świadczonych przez Myślnik na podstawie Umowy, faktyczny uczestnik zajęć. W przypadku, gdy odbiorcą Usług Edukacyjnych świadczonych przez Myślnik na podstawie Umowy jest Klient, Klient występuje w podwójnej roli: Ucznia i Klienta.

Korepetycje indywidualne – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów indywidualnie zajęcia z wybranych przedmiotów.

Korepetycje grupowe – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia z wybranych przedmiotów w grupach 2-4 osobowych.

Kursy – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia z wybranych przedmiotów w grupach 4-8 osobowych, których celem jest przygotowanie Uczniów do odpowiednio, egzaminu gimnazjalnego lub matury.

Warsztaty – formuła usług edukacyjnych, w ramach której są prowadzone dla Uczniów zajęcia kreatywne w grupach 4-8 osobowych.

Półkolonie letnie lub zimowe – zorganizowana forma spędzania czasu dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat prowadzona w grupach nie większych niż 10 osób połączona ze świadczeniem Usług Edukacyjnych.

Nauczyciel – osoba zatrudniona przez Myślnik i prowadząca zajęcia z Uczniami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje adekwatne do przedmiotu prowadzonych zajęć.

Zajęcia – wykłady z przedmiotów zamówionych przez Klienta na podstawie Umowy, prowadzone zasadniczo w blokach jednogodzinnych (60 minut) lub dwugodzinnych (120 minut).

Teren placówki – teren lokalu, w którym znajduje się Myślnik i gdzie są prowadzone Zajęcia.

Część II. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy nie zostali z nich wykluczeni na podstawie umowy lub z przyczyn wskazanych w regulaminie.
2. Zasady uczestnictwa w zajęciach i grafik zajęć mogą podlegać zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które określa umowa i niniejszy regulamin.
3. W zależności od ustaleń poczynionych w umowie, zajęcia odbywają się na terenie placówki Myślnik lub poza Myślnikiem w wyznaczonej sali.
4. Biuro Myślnik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00, a w soboty od godziny 10:00 do 14:00.
5. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku naruszenia przez niego w sposób rażący postanowień umowy lub regulaminu, jeżeli uniemożliwia nauczycielowi normalne prowadzenie zajęć lub udział w nich innych uczniów, a także gdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie tych osób a także innych zgromadzonych na terenie placówki. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach na skutek decyzji nauczyciela lub dyrektora. Jeżeli zachowanie ucznia ma charakter powtarzalny i pomimo upomnień nie ustaje, a umowa nie stanowi inaczej, Myślnik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, na podstawie której są świadczone usługi edukacyjne na rzecz ucznia, ze skutkiem natychmiastowym.

Część III. Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają zajęcia są przydzielani do grup według kategorii wiekowych, a także zakresu wiedzy, jaką posiadają i chcą zdobywać.
2. Obecność ucznia na zajęciach jest każdorazowo odnotowywana przez Korepetytora na liście obecności i zbiorczo udostępniana na życzenie klienta lub przedstawicieli ustawowych ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
3. W przypadku wystąpienia nadmiernej absencji ucznia na zajęciach, klient/przedstawiciel ustawowy ucznia (w przypadku Uczniów niepełnoletnich) jest o tym fakcie niezwłocznie powiadamiany.
4. Myślnik zapewnia, że nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie zajęć posiadają kwalifikacje odpowiadające ich specyfice.
5. W przypadku absencji nauczyciela Myślnik jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia klientów lub uczniów o odwołaniu zajęć. Myślnik dołoży wszelkich starań, żeby odwołane zajęcia zostały odrobione w terminie uzgodnionym z przypisanymi do nich Uczniami nie później niż w okresie kolejnych 30 dni. W przypadku Karnetu Open Uczniowi przysługuje odrabianie zajęć na innych zasadach (patrz niżej).
6. Uczeń ma prawo i jest zachęcany do zgłaszania do nauczycielowi oraz przedstawicieli Myślnika postulatów i wniosków, zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.
7. Klient/przedstawiciel ustawowy ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) ma prawo uzyskać telefoniczną bądź pisemną informację od Myślnika o postępach swoich podopiecznych.
8. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia oraz odrabiania prac domowych. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawują przedstawiciele ustawowi Ucznia. Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nie przeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących oraz stosowania się do poleceń nauczyciela lub dyrektora właściwej placówki.
9. Absencja ucznia na zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem Umowy.
10. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć.
11. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających w trakcie zajęć. Uczniowie w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających mogą być wykluczeni z uczestnictwa w Zajęciach.
12. Myślnik nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Terenie Placówki.
13. Pod warunkiem telefonicznego odwołania zajęć indywidualnych do 6 godzin przed ich rozpoczęciem, zajęcia nie przepadają, a przechodzą na koniec okresu rozliczeniowego.
14. Przy zawieraniu umowy Klient jest zobowiązany do poinformowania Myślnika o planie lekcji/ dostępności obowiązujących Ucznia w danym roku (semestrze) szkolnym. Klient jest zobowiązany informować Myślnik niezwłocznie o zmianach lub aktualizacji tego planu, w szczególności gdy z tymi zmianami związana byłaby konieczność ustalenia nowego grafiku.

Część IV. Opłaty za zajęcia oraz materiały do zajęć

§ 1. Warunki płatności za zajęcia.

1. Opłaty za zajęcia należy wnosić zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 2. Materiały do Zajęć

1. Myślnik udostępnia uczniom podstawowe materiały do zajęć.
2. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji zajęć zachodzi konieczność nabycia przez uczniów materiałów, klient jest zobowiązany do nabycia tych książek na własny rachunek. Klient jest informowany z wyprzedzeniem o konieczności zakupu dodatkowych materiałów, których posiadanie jest przewidziane w ramach prowadzonych zajęć.

 

Karnet Open / Open Premium

Karnety Open i Open Premium upoważniają do uczestnictwa we wszystkich rodzajach zajęć w Myślniku – Karnet Open z wyłączeniem warsztatów Premium[1], Karnet Open Premium – wszystkie zajęcia wraz z warsztatami Premium.

Pakiety dopasowywane są indywidualnie do klienta, po wcześniejszym wyrażeniu chęci uczestnictwa w danych rodzajach zajęć.

Myślnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby tworzyć nowe grupy wedle zapotrzebowania, biorąc jednak pod uwagę ograniczenia (nauczyciele, sale, istniejące grafiki) i absolutny wymóg świadczenia usługi edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Karnet obejmuje 4 tygodnie zajęć i rozpoczyna się wraz z datą pierwszych zajęć, na które uczęszcza uczeń, np. 19 września + 4 tygodnie = 17 października itp.

Myślnik powiadamia o zbliżającym się terminie zapłaty telefonicznie/emailowo/smsem.

Opłata powinna być uiszczona przelewem/gotówką/kartą nie później niż 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Obowiązują zapisy na zajęcia. Uczeń może być zapisany na liście na stałe. Isnieje również możliwość uczestnictwa w pojedynczych warsztatach (bez dodatkowych opłat), jednak ze względu na małą i ograniczoną liczbę osób w grupach należy dokonać zapisu (telefonicznie lub emailowo).

Myślnik zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć za względu na zbyt małą liczbę uczestników. Minimalna liczba uczestników w warsztatach wynosi 4 osoby. Minimalna liczba uczestników warsztatów Premium wynosi 6 osób.

W przypadku odwołania zajęć Uczestnik może wybrać inny termin danych zajęć w danym tygodniu (zajęcia w inny dzień) lub przyjść na inne zajęcia, dokonując wcześniej zapisu.

Minimalna ilość zajęć wliczających się w Pakiet Open i Pakiet Open Premium to 3 zajęcia w tygodniu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (504-333-153) lub emailowy na kontakt@myslnik.edu.pl.

[1][1] Warsztaty Premium: Warsztaty kulinarne, Programowanie, Grafika komputerowa, Kreatywny Ogródek, Mały Naukowiec.