Home » Aktualności » KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs plastyczny „Moje Marzenie”

4 kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum

Format prac: maksymalnie A3, technika dowolna

Przyjmowanie prac w Myślniku lub u wybranych nauczycieli do poniedziałku 27.03.2017. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, zawierać informację o klasie i szkole uczestnika oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

W sobotę 1.04.2017 odbędzie się wystawa prac w Swoszowicach Centrum. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas głosowania.

GŁOSOWAĆ MOGĄ WSZYSCY ODWIEDZAJĄCY WYSTAWĘ 1.04.2017r.

w godz. 9.00-14.00. ZAPRASZAMY!!!

Organizatorzy dodatkowo wyróżnią po jednej pracy z każdej grupy wiekowej.

Zapraszamy do uczestnictwa – czeka wiele wspaniałych nagród rzeczowych oraz bony na zajęcia w Myślniku. Dla każdego uczestnika dyplom i niespodzianka!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moje marzenie”

 1. Organizatorem konkursu są Swoszowice Centrum oraz Myślnik Kreatywna Edukacja, we współpracy ze SP43 w Krakowie – Swoszowicach.
 2. Konkurs rozpoczyna się 6-go marca 2017 r. i trwać będzie do 27 marca 2017r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moje marzenie”.
 4. W konkursie mogą brać udział

·       Dzieci z grup przedszkolnych

·       Uczniowie klas I-III szkół podstawowych

·       Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

·       Uczniowie gimnazjum

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki w przedszkolu/szkole do dnia 27-go marca 2017 roku lub w Myślniku, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Rodzice/Opiekunowie uczestnika winni podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Zwycięzcy wyłonieni zostaną podczas głosowania, które będzie miało miejsce w dniu otwarcia wystawy – 1-go kwietnia 2017r. w Swoszowicach Centrum, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków.
 2. Głosować mogą wszyscy odwiedzający wystawę – każdemu odwiedzającemu przysługuje jeden głos na każdą grupę wiekową.
 3. Organizatorzy przyznają specjalne wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 01.04.2017r o godzinie 15.00.
 5. Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3600zł oraz bony na zajęcia w Myślniku o łącznej wartości 500zł, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz drobny upominek.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy w Swoszowicach Centrum oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Myślnika i Swoszowic Centrum.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.myslnik.edu.pl oraz u nauczycieli plastyki/sztuki w partycypujących szkołach.
 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.