Home » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN 2023/24

Przestrzeganie poniższych zasad umożliwia wydajne i satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczności Myślnika, na którą składają się Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Administracja.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ APLIKACJĘ DASH.

Rejestracja konta jest wymagana do uczestnictwa w zajęciach i stanowi ekwiwalent umowy.

Decyzja o udziale w zajęciach traktowana jest jako równoznaczna z akceptacją poniższego REGULAMINU, który dostępny jest również w aplikacji.

Aby ściągnąć aplikację wejdź na AppStore lub Google Play.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: korepetycje, kursy, języki

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja pełnego konta w aplikacji DASH.
 2. Zajęcia godzinne trwają od 55 do 60 minut, w zależności od nauczyciela prowadzącego i zależnie od jego grafiku. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć 30-, 45-, 90- oraz 120-minutowych – opłata naliczana jest proporcjonalnie do opłaty godzinnej zgodnie z Cennikiem.
 3. Klient może odwołać zajęcia maksymalnie 2 razy w semestrze (wrzesień-styczeń, luty-czerwiec). W tej sytuacji zajęcia są usuwane z grafiku i nie jest za nie naliczana opłata.
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności WYŁĄCZNIE poprzez aplikację DASH do godziny 23.59 dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia.
 5. Niezgłoszone nieobecności traktowane są jakby zajęcia się odbyły i obowiązuje za nie płatność.
 6. W razie ponad 2-miesięcznych opóźnień w opłatach Myślnik zastrzega sobie prawo do odmowy Uczniowi uczestnictwa w zajęciach oraz do uruchomienia procedur windykacyjnych (patrz PŁATNOŚCI pkt. 4).
 7. Organizacja uczestnictwa w zajęciach (np. stacjonarnie/online) i grafik mogą podlegać zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez obie strony, tj. Rodzica oraz Nauczyciela zgodnie z dostępnością sali i z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając Nauczycielowi adekwatne przygotowanie do zajęć.
 8. Kontakt z prowadzącymi zajęcia odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji DASH.
 9. Kontakt z biurem odbywa się za pośrednictwem aplikacji DASH, e-mailowo (corner@gmail.com, kontakt@myslnik.edu.pl) lub telefonicznie w przypadkach nagłych pod naszymi numerami: 501-677-801 (Myślnik CORNER), 504-333-153 (Myślnik Kreatywna Edukacja).
 10. Biuro Myślnika pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w soboty od godziny 9:00 do 16:00, a także w innych godzinach i w pozostałe dni po uprzednich ustaleniach z prowadzącymi zajęcia.
 11. W przypadku absencji nauczyciela Myślnik jest zobowiązany do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Rodzica i Ucznia o odwołaniu zajęć. Zajęcia te mogą zostać odrobione.
 12. Rezygnacja z zajęć może nastąpić z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, podczas którego nadal obowiązuje płatność za zajęcia. Wypowiedzenie składa się e-mailem (kontakt@myslnik.edu.pl). Za datę doręczenia wypowiedzenia uznaje się datę otrzymania e-maila. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1. dnia miesiąca następującego po otrzymaniu informacji o rezygnacji.
 13. Absencja ucznia na zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy.

 

OBOWIĄZKI MYŚLNIKA

Myślnik Kreatywna Edukacja oraz Myślnik CORNER zobowiązują się do:

 1. świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie,
 2. zatrudnienia doświadczonych Nauczycieli, Lektorów (w tym Native English Speakers) i Instruktorów zajęć oraz koordynacji ich działań pod względem organizacyjnym i merytorycznym,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w czasie zajęć,
 4. sprawowania pieczy nad Uczniem,
 5. utrzymywania stałego kontaktu z Rodzicem i informowania o postępach Ucznia,
 6. indywidualnego podejścia do każdego Ucznia.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA I UCZNIA

 1. Klient jest zachęcany do zgłaszania Nauczycielom oraz Administracji Myślnika postulatów i wniosków – zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.
 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego stawiania się na zajęciach. W razie nieprzybycia ucznia przez 30 minut, nauczyciel ma prawo oddalić się od sali, a lekcja traktowana będzie jako zrealizowana.
 3. W przypadku zajęć online Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia wymagań sprzętowych (działający komputer/laptop/smartfon z dostępem do Internetu, mikrofonem, kamerą i głośnikami). Uczeń zobowiązany jest do dostępności online o umówionej godzinie. W razie braku zgłoszenia się Ucznia przez 30 minut Nauczyciel ma prawo oddalić się od komputera, a lekcja traktowana będzie jako zrealizowana.
 4. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawuje Rodzic. Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nieprzeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących, stosowania się do poleceń Nauczyciela i poszanowania mienia Myślnika.
 5. Prośby o zmianę trybu lekcji należy zgłaszać w dniu poprzedzającym zajęcia. Link do spotkania będzie przesyłany przez Nauczyciela na adres e-mailowy podany w aplikacji.

PŁATNOŚCI

 1. Ustalona miesięczna opłata za zajęcia winna być uiszczana do 15-go dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu miesiąca rozliczanego i otrzymaniu informacji o płatności w wiadomości SMS oraz w aplikacji DASH.
 2. W momencie zapisu na zajęcia regularne (korepetycje, kursy, języki) Klient zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. Opłata zostanie doliczona do pierwszego rachunku.
 3. Wpłat można dokonywać przelewem na nr konta: 47 1020 2892 0000 5502 0631 7459(Myślnik Kreatywna Edukacja) lub w aplikacji DASH.
 4. W wypadku braku skuteczności przesyłanych drogą smsową przypomnień o konieczności uiszczenia opłat Myślnik prześle na adres e-mailowy pisemny monit z Kancelarii Adwokackiej. Koszt monitu w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) zostanie dodany do zobowiązań Klienta.
 5. Brak reakcji Klienta lub bezskuteczność przesłanych informacji o konieczności uregulowania płatności będą przyczyną skierowania sprawy do Kancelarii Prawnej celem windykacji należności. Koszty windykacji zostaną poniesione przez Klienta.
 6. W przypadku zmiany liczby Uczniów w grupie Myślnik zastrzega sobie prawo do zmiany ceny według aktualnych stawek w cenniku oraz do poinformowania o tym fakcie Klienta.

RODO

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Myślnik Kreatywna Edukacja, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków, NIP 6792732666. Dane osobowe będą przetwarzane dla wewnętrznych celów administracyjnych. Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom świadczącym opiekę nad uczestnikami zajęć (opiekunowie, nauczyciele, instruktorzy) oraz pracownikom administracyjnym Myślnik Kreatywna Edukacja. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie monitorowania i kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz obowiązujące regulacje prawne. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zapisu na zajęcia.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Myślnik Kreatywna Edukacja, tel. 504-333-153, e-mail: kontakt@myslnik.edu.pl.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja konta podstawowego w aplikacji DASH.

 1. Zapis na warsztaty odbywa się wyłącznie online. Potwierdzenie rezerwacji miejsca następuje po dokonaniu płatności.
 2. Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do godziny 23.59 dnia poprzedzającego warsztaty – płatność może wówczas zostać wykorzystana na inne zajęcia.
 3. WARSZTATY PREMIUM (LEGO, filmowe, itp.): Rezygnacja z warsztatów może nastąpić najpóźniej 3 dni przed planowaną datą warsztatów. Podyktowane jest to koniecznością planowania i zakupu materiałów potrzebnych do zajęć dla konkretnej liczby dzieci. Przy rezygnacji najpóźniej 3 dni przed warsztatami zwracana jest pełna kwota, istnieje również możliwość przeniesienia opłaty na kolejne zajęcia. Przy rezygnacji później niż 3 dni przed zajęciami opłata nie będzie zwracana.
 4. Uczestnicy zajęć powinni przybywać na nie tuż przed ich rozpoczęciem. Uczniowie/Uczestnicy pozostający pod opieką rodziców/opiekunów powinny być odbierane od razu po zakończeniu zajęć. Myślnik nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza wskazanymi godzinami trwania danych warsztatów.